HISTORIE


Nároží ulic Josefské a Novobranské v toku času.

Příběh E-PASÁŽE


V červnu roku 2001 začal na rohu ulic Novobranské a Josefské vyrůstat obchodní polyfunkční celek s pasážemi, obchody i byty, nazvaný E - PASÁŽ. Před zahájením stavby bylo nutno provést záchranný archeologický výzkum, který byl ukončen v roce 2001. Ten zachytil v těchto místech doklady poměrně intenzivního osídlení z mladší doby bronzové (kolem roku 1300 až 800 před naším letopočtem). Další doklady pocházely až z 12. století.

Mnohem více záznamů je datovaných ve 13. století. Významný je především výsek zahloubeného suterénního dřevohlinitého domu, který zřejmě zanikl požárem, dále dochované relikty městských hradeb. Městské hradby a brány byly postaveny ve 13. století. Ve 14. století je tvořila vnitřní městská zeď s předsunutou parkánovou zdí a hradební příkop.

V této vnitřní zdi bylo postaveno asi padesát věží vzdálených od sebe přibližně 40 metrů. Městské hradby obepínaly tehdy plochu o velikosti 36,4 ha. Uvnitř hradeb bylo podle berní knihy z roku 1365 celkem 510 městišť s domy, 7 kramářských kotců, jedna lázeň a jeden dům soukenických krámů, tedy dohromady 519 budov.

Půdorysné řešení vnitřního města se vyvíjelo nepravidelně ze starého českého osídlení právě v České ulici, nynější Josefské, a z kolonizační trhové vsi kolem jakubského a mikulášského kostela, který stával uprostřed náměstí Svobody. Hradby tak vytvořily kolem města nepravidelný ovál, ve kterém byla podle půdního charakteru vyměřena velká i malá náměstí a ulice rozdělily město na větší i menší bloky domů. Z každé městské brány vedly dvě ulice, jenom z té, která byla nejblíže nynější nové stavbě, dodnes stojící brány Měnínské, vycházela ve 14. století pouze ulice Měnínská, dnešní Orlí (Orelská) na Horní trh (Zelný trh).

Dost těžko si můžeme představit, jak asi vypadalo centrum středověkého města Brna, kde byly opatřeny dlažbou jenom nejvýznamnější ulice a náměstí a to až od 14. století. V roce 1354 nebyl ještě vydlážděn ani Horní trh, a když přišel vydatný déšť, bylo v Brně naráz bezedné bláto, které se pro chodce stávalo nepřekonatelnou překážkou. Muselo se proto vybírat a vyvážet z města.

Snad právě i díky těmto vybraným jámám po blátě, které se opět zasypávaly, mohli archeologové po mnoha staletích nacházet i v místech stavby E - PASÁŽE na Josefské ulici (tehdy České) zajímavé předměty dokumentující životní styl našich dávných předků.

Po složitém a náročném výběrovém a schvalovacím řízení byl projekt obchodního domu E - PASÁŽ s podporou vedení ÚMČ a radnice Brno-střed schválen a postoupen k realizaci. S ohledem na náročnost této lokality po stránce stavební bylo současně již v rámci stavebního povolení požádáno o možnost řešit stavbu ve třech etapách.

Podle vyjádření Ing. arch. Petra Pelčáka z firmy Architekti Hrůša a Pelčák Ateliéru Brno se jedná o "stavbu moderního výrazu, která na historické prostředí reaguje moderními prostředky". Svou funkčností by měla předčít ty dosavadní. Měla by být nápaditá, umělecky cenná i užitečná. Skloubení čistě stavebních prvků s estetickým profilem stavby je jistě velmi náročné, např. napojení velkých skleněných ploch do čisté zrcadlové linie, dále praktická údržba, urbanistická polarita mezi stavbou a jejím okolím atd. Složité geologické podmínky místa si vyžádaly položení základu na betonové pilotní podpěry. Spodní stavba byla zkolaudována již v prosinci roku 2001. Obchodní prostory včetně restaurace byly otevřeny pro veřejnost počátkem prosince roku 2002.

Autor: PhDr. Petr Kňava Zpravodaj městské části Brno-střed únor 2003

"V červnu roku 2001 začal na rohu ulic Novobranské a Josefské vyrůstat obchodní polyfunkční celek s pasážemi, obchody i byty, nazvaný E - PASÁŽ."